Rated Pressure: 55k
Spares/Maint Kits: Maintenance Kit

HyPlex® Hybrid Maintenance Kit

    Pump Type
  • HyPlex Hybrid
 Each

Engineering Title(s):

  • 042218-1: MAINTENANCE KIT;HYPLEX HYBRID;MINOR
  • 042218-2: MAINTENANCE KIT;HYPLEX HYBRID;MAJOR